ĐĂNG KÝ GIAN HÀNG - BƯỚC 1/
BOOTH REGISTRATION - STEP 1

Triển lãm nằm trong quy mô của Triển lãm quốc tế nông nghiệp Việt Nam 2022 (VIAE và Agroviet)

Đơn vị tham gia gian hàng điền đầy đủ thông tin bên dưới đây để BTC liên hệ và gửi form thông tin chi tiết về gian hàng.

Thông tin liên hệ:
ĐT:0522910686
Mail: trangth23@fpt.com.vn


The exhibition is part of the Vietnam International Agricultural Exhibition 2022 (VIAE and Agroviet).

The booth participants fill out the information below and then we will contact and send the form for detailed information.

Contact information:
Hotline: 0522910686
Mail: trangth23@fpt.com.vn

ĐĂNG KÝ GIAN HÀNG - BƯỚC 1/ BOOTH REGISTRATION - STEP 1


Đơn vị kê khai thông tin để đăng ký/Information needed for booth registration

Dữ liệu dưới đây để VnExpress liên hệ, gửi kết quả, cho thấy có bao nhiêu doanh nghiệp đang gặp tình huống giống như bạn và đề xuất giải pháp

* Đây là một câu hỏi bắt buộc

* Đây là một câu hỏi bắt buộc

* Đây là một câu hỏi bắt buộc

* Sai định dạng

* Sai định dạng

* Đây là một câu hỏi bắt buộc

* Đây là một câu hỏi bắt buộc

Loại gian hàng /Type of booth you want to register for